اطلاعات امنیتی

اطلاعات خارجی معمولا در خارج از قلمرو حاکمیتی یک کشور به دنبال اهداف ، روش ها و شیوه های کاری سازمان های اطلاعاتی و امنیتی ( یا سازمان های جاسوسی ) سایر کشورها با تقدم دشمن ، حریف و هدف می باشد . امروزه با توجه به پیشرفت فن آوری و علوم بسیاری از کشورها و دولت ها منافع مشترک و تضاد منافع با یکدیگر دارند ، از عرصه تصمیم گیری های اطلاعاتی امنیتی نیاز به آشنایی کامل به منافع مشترک متضاد ما بین دارد . یک سازمان اطلاعاتی امنیتی مسئول جمع آوری اطلاعات خارجی جهت ارائه به مسئولین رده بالای یک نظام حکومتی می باشد .

  اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و ... سازمان های اطلاعاتی امنیتی علاوه بر کار روی اهداف ضد جاسوسی ، در مورد مسائل سیاسی ، اقتصادی و ... نیز اقدام به جمع آوری اطلاعات تخصصی می نمایند . این بخش از مأموریت در کشورها یا به طور متمرکز به سازمان های اطلاعاتی امنیتی آن کشور واگذار می گردد و یا این که به طور تفکیکی به وزارت خانه ها یا   سازمان های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... واگذار می گردد . مثلا ممکن است جمع آوری اطلاعات سیاسی و دیپلماتیک در یک کشور از سایر کشورها به سازمان مرکزی اطلاعات و امنیت واگذار شده و یا این که این بخش از اطلاعات را به وزارت خارجه آن کشور واگذار نمایند . البته در بعضی مواقع هم ما بین این دستگاه ها تقسیم کار می شود .  در هر صورت حکومت ها و دولت ها همواره برای حفظ حاکمیت و قدرت خود و توسعه آن نیاز به ابعاد گسترده ای از اطلاعات دارند . نمونه دیگر از این گونه نیازمندی ، آگاهی و دانش لازم پیرامون تصمیم گیری اقتصادی در ابعاد تجارت خارجی ، واردات و صادرات انواع کالاها به کشور و از کشور ، تعیین حقوق گمرکی و تعیین تعرفه ها ، میزان سود دهی به سپرده های داخلی و خارج ، تعیین میزان پول ملی با ارزهای خارجی ، مالیات ، تعیین نرخ انواع بیمه ها و ... همه و همه در چارچوب آگاهی و فهم و دانش تخصصی جهانی می باشد . بخش های اطلاعات اقتصادی به طور مداوم و مستمر  می بایستی به این امور مهم بپردازند .

/ 0 نظر / 90 بازدید